Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Στις καθημερινές δραστηριότητες της εταιρείας μας και της ιστοσελίδας μας επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων, πελάτες, επισκέπτες της ιστοσελίδας μας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη όπως υπάλληλοι και συνεργάτες.

Τι είναι ο GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) 2016/679 αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η εταιρεία μας συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ/GDPR και κάθε άλλη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δεσμεύεται ότι θα διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή την προστασία των Δεδομένων σας. 

•    Τα δεδομένα συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς. 

•    Λαμβάνοντας δεόντως υπ’ όψη την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων, συλλέγουμε τα απολύτως απαραίτητα, για κάθε σκοπό επεξεργασίας, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα, δίκαια και με τρόπο διαφανή σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων.

•    Φροντίζουμε να είναι, κατά το δυνατόν, ακριβή και ενημερωμένα και τα διατηρούμε μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

•    Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα ηλεκτρονικά και χειροκίνητα και λαμβάνουμε κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά της τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημίας, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε δηλαδή, ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ταχ. κώδικας, νομός, πόλη, περιοχή, χώρα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα, τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Η εταιρεία συλλέγει δεδομένα προκειμένου να μπορέσει να πραγματοποιήσει εφαρμογές έντυπης και ψηφιακής επικοινωνίας στα άτομα και τις επιχειρήσεις που ζητούν τις υπηρεσίες της.
Στα πλαίσια της συμμόρφωσης με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν κοινοποιούνται/μεταφέρονται σε τρίτα μέρη. Όμως στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, κάποια από τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται σε συνεργαζόμενες εταιρείες.

Για παράδειγμα κάποια απολύτως αναγκαία δεδομένα διαβιβάζονται σε μεταφορικές εταιρείες για τη μεταφορά και παράδοση των αγαθών σας. Οι μεταφορικές εταιρείες ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για να ζητήσουν διευκρινήσεις αλλά και να σας ενημερώσουν για την παράδοση των προϊόντων σας. Επιπλέον, τα δεδομένα διαβιβάζονται κατά την εκτέλεση πληρωμής σε παρόχους πληρωμών (σήμερα VivaWallet).

Εμείς από την πλευρά μας χρησιμοποιούμε υψηλά συστήματα ασφαλείας για αποφυγή διαρροής των στοιχείων από κακόβουλα συστήματα.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί για τους οποίους τα συλλέξαμε, για όσο διαρκεί η συνεργασία μας ή για όσο μας υποχρεώνει η σχετική νομοθεσία.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν δεσμευόμαστε να πράξουμε διαφορετικά λόγω νομοθετικής ή κανονιστικής υποχρέωσης ή δικαστικής απόφασης, έχετε το δικαίωμα:

– Να ζητήσετε πρόσβαση σε αντίγραφο των δεδομένων σας, τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε.

– Να ζητήσετε να διορθώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι εσφαλμένες ή ανακριβείς ή έχουν αλλάξει από τη στιγμή που τις συλλέξαμε

– Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους

– Τη ζητήσετε διαγραφή των δεδομένων σας

– Να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου αυτή η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση που μας έχετε δώσει

– Να ζητήσετε να μεταβιβάσουμε ή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτο μέρος που εσείς θα μας υποδείξετε

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε προς την εταιρεία μας στο email: office@akremon.com.

Σε περίπτωση που ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για να το ικανοποιήσουμε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι αργότερα από 30 ημέρες ή 90 ημέρες σε περίπτωση πολυπλοκότητας του αιτήματός σας. Θα σας ενημερώσουμε γραπτώς για τους λόγους καθυστέρησης ικανοποίησης τους αιτήματός σας ή για τους λόγους αδυναμίας μας ικανοποίησης τους αιτήματός σας.

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Όπως συμβαίνει στους περισσότερους ιστοτόπους, έτσι και στον δικό μας, χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Δεν ταυτοποιούν προσωπικά τον χρήστη, μόνο τη συσκευή που χρησιμοποιείτε μέσω ενός τυχαία παραγόμενου αναγνωριστικού. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους.

Με τη χρήση του ιστοτόπου δίνετε στον ιστότοπο τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση και ανάγνωση cookies, για την πλήρη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών μας. 

  • Cookies λειτουργικότητας (απολύτως απαραίτητα). Τα εν λόγω cookies είναι υπεύθυνα για βασικές λειτουργίες του δικτυακού τόπου. Είναι απαραίτητα για να μπορείτε να περιηγείστε στον ιστότοπό μας και για να έχετε πρόσβαση στις ασφαλείς ενότητες του ιστότοπου. 
  • Cookies επιδόσεων και στατιστικής ανάλυσης. Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, π.χ. τις σελίδες που επισκέπτεστε συχνότερα, τη σελίδα από την οποία προήλθε η επίσκεψή σας, ο τύπος του περιηγητή που χρησιμοποιήσατε (browser) κλπ. και τα χρησιμοποιούμε με σκοπό την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του επισκέπτη. 
  • Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για την καταγραφή της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών όπως η διάρκεια της επίσκεψης στην ιστοσελίδα, ο τύπος του browser ή της συσκευής που χρησιμοποιείτε, η τοποθεσία από την οποία προήλθε η επίσκεψη και η συχνότητα των επισκέψεων. Οι πληροφορίες αυτές όμως ποτέ δεν θα χρησιμοποιηθούν για προσωπική ταυτοποίηση των χρηστών. Ο χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων που συλλέγονται είναι περίπου ένας χρόνος. H υπηρεσία Google Analytics ανήκει στην εταιρεία Google Inc. Έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τα δεδομένα που αποθηκεύει η Google Analytics για εσάς από την ενότητα Η δραστηριότητά μου ή να αποκλείσετε συνολικά τη συλλογή δεδομένων σας εγκαθιστώντας στο browser σας το πρόσθετο εξαίρεσης.
error: Content is protected!
Call Now Button